Statut


Postanowienia ogólne

§ 6
Celami Fundacji są:
1. Wspieranie i promowanie działań edukacyjno-oświatowych dzieci i młodzieży zwłaszcza w zakresie nauk ścisłych, kształtowania postaw proekologicznych, prospołecznych i komunikacji międzykulturowej.
2. Opracowywanie, tworzenie, rozwój i propagowanie własnych programów edukacyjnych z zakresu metod wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacji. 
3. Prowadzenie alternatywnych form edukacji.
4. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie nowoczesnych metod edukacji.
5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
6. Tworzenie i propagowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych związanych z płcią, pochodzeniem społecznym, niepełnosprawnością, miejscem zamieszkania
7. Działalność we współpracy z organizacjami, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna

Aktualności

Więcej aktualności

Skanuj i kombinuj!


Ciekawostki